โรงเรียนเมืองยางศึกษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนชุมพวงศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดเป็นสาขาโรงเรียน ตามหนังสือแจ้งจากสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่ศธ0838/12807 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2536 โดยได้รับแจ้งจากกรมสามัญศึกษาว่าได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ดังบัญชีรายชื่อตามหนังสือที่แนบให้เปิดรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2537 โดยมีนายสหชัย สาสวน ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนช่องแมววิทยา ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นผู้ดำเนินการในฐานะหัวหน้าสาขาโรงเรียนและคณะกรรมการสภาตำบลเมืองยางได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์โนนเพชร มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ 90 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ บ้านหนองไม้ตาย ตำบลเมืองยาง กิ่งอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ตามวาระการประชุมครั้งที่ 8/2536 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2536 คณะกรรมการสภาตำบลเมืองยาง ได้ของบประมาณจากท่าน ส.ส.วิรัช รัตนเศรษฐ และท่าน ส.จ.ชัยพงษ์ วงศ์เสถียนชัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 450,000 บาท โดยให้จัดเป็นค่าวัสดุในการสร้างอาคารเรียนและค่างบค่าก่อสร้าง  ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านแรงงาน